Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34239468 

1. Definities 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

TVM Werk & Advies, gevestigd te Amsterdam, alsmede haar rechts-opvolgers onder algemene of bijzondere titel; Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon in opdracht van wie TVM Werk & Advies diensten verricht, dan wel met wie TVM Werk & Advies een overeenkomst aangaat of met wie TVM Werk & Advies in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst; Offerte: Iedere aanbieding van TVM Werk & Advies op basis waarvan door enkele aanvaarding een overeenkomst tot stand kan komen; Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen TVM Werk & Advies en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst; Opdracht: Iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook; Diensten: Alle werkzaamheden die TVM Werk & Advies voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht oa: coaching, trainingen, loopbaanbegeleiding, werving &selectie, outplacement en re-integratie trajecten  Kandidaat: De op basis van de opdracht door TVM Werk & Advies aan opdrachtgever voorgedragen kandidaten; Honorarium: De tussen partijen overeengekomen geldelijke vergoeding berekend op basis van deze Algemene Voorwaarden, dan wel in de offerte/opdrachtbevestiging nader overeengekomen berekeningswijze; Aanstelling: De aan de door de opdrachtgever geselecteerde kandidaat aangeboden en door deze kandidaat als zodanig aanvaarde overeenkomst. 

2. Algemene bepalingen 

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen-werkzaamheden tussen TVM Werk & Advies en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of verband houden met een overeenkomst. 

2.2 Aan de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met TVM Werk & Advies aangegane overeenkomst slechts werking toe voorzover deze niet in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren deze Voorwaarden. 

3. Offertes en diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten 

3.1 Iedere offerte is vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat alle voor de opzet en de uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan TVM Werk & Advies is verstrekt. TVM Werk & Advies garandeert dat zij, zodra de opdracht van opdrachtgever is ontvangen, de offerte niet meer zal herroepen. 

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien de opdrachtgever een offerte onverkort en ongewijzigd heeft aanvaard, of indien door TVM Werk & Advies uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Als TVM Werk & Advies op verzoek van opdrachtgever enige prestatie heeft verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over onder andere de prijs en de betalingscondities voor die prestatie, zal de opdrachtgever TVM Werk & Advies daarvoor met inachtneming van artikel 8 en 9 betalen, conform de dan bij TVM Werk & Advies geldende tarieven. Voorzover opdrachtgever een offerte van TVM Werk & Advies aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken deze geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig de offerte. 

3.3 TVM Werk & Advies kan voor het uitvoeren van de opdracht gebruik maken van derden die de werkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid uitvoeren. 

4. Wijzigingen en aanvullingen 

4.1 TVM Werk & Advies behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra TVM Werk & Advies de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld 

5. Medewerking opdrachtgever 

5.1 Opdrachtgever zal aan TVM Werk & Advies alle voor de uitvoering van haar opdracht benodigde informatie tijdig en volledig ter beschikking stellen. Het eindresultaat van de opdracht is niet alleen afhankelijk van de inspanningen van TVM Werk & Advies, maar ook van die van de opdrachtgever en eventuele externe factoren. Deze elementen in aanmerking genomen zal TVM Werk & Advies zich steeds inspannen om het beoogde resultaat te bereiken.

5.2 Opdrachtgever zorgt voor de benodigde beschik- en bereikbaarheid en continuïteit binnen haar organisatie. 

6. Verplichtingen TVM Werk & Advies 

6.1 TVM Werk & Advies zal zich inspannen de diensten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de vereisten van goed vakmanschap uit te voeren. 

7. Werkwijze werving en selectie 

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal TVM Werk & Advies per Werving & Selectie opdracht één of meer kandidaten bij opdrachtgever introduceren, op basis van enerzijds door de kandidaat verstrekte informatie en gegevens en anderzijds de door de opdrachtgever omschreven vereisten. 

7.2 Opdrachtgever is na deze introductie vrij de betreffende kandidaat al dan niet aan te stellen. 

7.3 Als opdrachtgever besluit meerdere geïntroduceerde kandidaten aan te stellen – ongeacht in welke functie – is opdrachtgever per aanstelling telkens het volledige honorarium verschuldigd zoals dit is overeengekomen in de opdrachtbevestiging naar aanleiding waarvan de introductie heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook als de opdrachtgever deze kandidaat binnen één jaar na introductiedatum aanstelt, ongeacht de functie waarin deze uiteindelijk wordt aangesteld. 

7.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat en op de opdrachtgever rust de verantwoordelijkheid voor verificatie van de door de kandidaat verstrekte informatie. 

7.5 Opdrachtgever verplicht zich binnen 10 dagen na totstandkoming van een overeenkomst c.q. aanstelling tussen haar en een geïntroduceerde kandidaat TVM Werk & Advies hiervan schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van alle noodzakelijke gegevens ter bepaling van het aan TVM Werk & Advies verschuldigde honorarium (zie artikel 8). 

8. Honorarium Werving & Selectie  

8.1 Opdrachtgever is na het voltooien van de opdracht het door TVM Werk & Advies in rekening te brengen honorarium verschuldigd. Facturatie vindt plaats na ondertekening van de arbeidsovereenkomst. 

8.2 Indien tussen partijen geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, bedraagt het honorarium minimaal 17,5% en maximaal 25% van het tussen de opdrachtgever en de kandidaat overeengekomen bruto jaarsalaris op fulltime basis, te vermeerderen met BTW. Het bruto jaarsalaris is inclusief 8% vakantietoeslag en de vastgelegde 13e maand, winstuitkeringen en gratificaties. In het geval van een targetinkomen zal dit targetinkomen worden gehanteerd bij de berekening en bepaling van het verschuldigde honorarium 

8.3 Indien er door opdrachtgever voor wordt gekozen om extra campagnes, of advertenties te voeren of te plaatsen is de opdrachtgever verplicht de in overleg tussen partijen door TVM Werk & Advies extra gemaakte kosten van advertentie(s), internet en executive search te vergoeden. Deze afwijkende afspraken worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging 

8.4 Indien er tussen partijen geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, bedraagt het honorarium voor detachering minimaal de factor 2.67 en maximaal 2.95 vermenigvuldigd met het uurtarief

8.5 Indien er tussen partijen geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, bedraagt het honorarium voor uitzending minimaal de factor 2.2 en maximaal 2.5 vermenigvuldigd met het uurtarief 

9. Betaling

9.1 Facturen dienen binnen 14 werkdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Indien de factuur niet binnen 14 werkdagen is voldaan, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. 

9.3 Indien opdrachtgever, ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn, het verschuldigde bedrag en de rente niet heeft betaald is opdrachtgever verplicht buitengerechtelijke (incasso)kosten te voldoen, conform het volgende tarief: 15% over een bedrag tot €4.537,80, 10% over het meerdere tot € 9.076,60, en 8% over het restant. 

9.4 Eventuele bezwaren tegen de factuur moet binnen 7 werkdagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van TVM Werk & Advies worden gebracht. Wanneer dit niet mogelijk is op grond van een enige niet aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal opdrachtgever zijn bezwaren zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar maken.

9.5 Alle kosten ter inning van een vordering op opdrachtgever, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

10. Overmacht 

10.1 Indien TVM Werk & Advies door een niet toerekende tekortkoming als gedefinieerd in lid 2 niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan, elke van wil van TVM Werk & Advies onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichting jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt, waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van TVM Werk & Advies kan worden verlangd. 

10.3 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmachttoestand op de hoogte stellen. 

11. Aansprakelijkheid 

11.1 TVM Werk & Advies is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van alle handelingen/nalaten dan wel (gevolg)schade voortvloeiend uit introductie en/of aanname van een door TVM Werk & Advies geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan. TVM Werk & Advies kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor gevolgschade waaronder mede begrepen immateriële schade, bedrijfsschade of welke andere vorm van (in)directe schade dan ook 

11.2 TVM Werk & Advies is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van TVM Werk & Advies. Eventuele aansprakelijkheid van TVM Werk & Advies is in dat geval beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de opdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen bemiddelingsvergoeding 

11.3 TVM Werk & Advies is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of welke schade dan ook, welke als direct of indirect gevolg van de door TVM Werk & Advies gegeven adviezen of door TVM Werk & Advies verrichtte diensten dan wel vertraging en/of achterwege blijven van adviezen of diensten, voor haar wederpartij en/of derden mocht ontstaan 

11.4 De aansprakelijkheid van TVM Werk & Advies voor schade als gevolg van fouten van een door TVM Werk & Advies en/of de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derde is beperkt tot zover als de derde TVM Werk & Advies effectief vrijwaart Artikel 

12 Concurrentie en schadeloosstelling 

12.1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van TVM Werk & Advies niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht met een kandidaat welke door TVM Werk & Advies is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen. 

12.2 Indien de opdrachtgever het in lid 12.1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan TVM Werk & Advies verschuldigd ter grootte van een bemiddelingsvergoeding van 17,5% van de met de betreffende kandidaat overeengekomen bruto jaarsalaris op fulltime basis, te vermeerderen met BTW. Het bruto jaarsalaris is inclusief 8% vakantietoeslag en de vastgelegde 13e maand, winstuitkeringen en gratificaties. 

13. Toepasselijk recht en geschillen 

13.1 Op deze voorwaarde, alsmede op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee mochten samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

14. Tenslotte 

14.1 TVM Werk & Advies zal zich, uiteraard met inachtneming van het voorgaande, volledig inspannen om opdrachtgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn

Meer informatie?

Bel mij terug l Mail mij l Home