Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het verwerken van onze diensten verwerken wij je persoonsgegevens AVG proof. Om je te informeren hoe wij met je persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. TVM Werk & Advies verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum- en plaats 
 • Contactgegevens zoals telefoonnummer en E-mailadres
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Pasfoto
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens betreffende je dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Ziekmeldingen
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gegevens betreffende je coach- en/of trainingsvragen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tvmwerkenadvies.nl , dan zullen wij deze informatie verwijderen. Waarom we gegevens nodig hebben (doeleinden)?  TVM Werk & Advies verwerkt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het afhandelen van je betaling;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van ons cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden ivm ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Het verzorgen van workshops en trainingen;
 • Het verrichten van werving & selectieactiviteiten;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;  
 • Benchmarketing;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakomen van wettelijke (en fiscale) verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Het verwerkten van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht. Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat onze klant hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • De bescherming van de financiële belangen van TVM Werk & Advies;
 • De verbetering van onze diensten;
 • Beveiliging en beheer van de systemen van TVM Werk & Advies.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking van gegevens aan derden 

In het kader van haar dienstverlening kan TVM Werk & Avies persoonsgegevens uitwisselen. TVM Werk & Advies kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. TVM Werk & Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tot slot kunnen je persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer TVM Werk & Advies aan een wettelijke verplichting moet voldoen. TVM Werk & Advies zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van je gegevens buiten de EER

Je persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt in Ierland. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen

Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. In kaart brengen websitebezoek TVM Werk & Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over jouw verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages. Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app, om je gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Hoe lang wij je gegevens bewaren

TVM Werk & Advies zal je persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Je kunt ten alle tijden je gegevens laten verwijderen. Indien je niet meer beschikbaar bent voor een voor werving & selectieprodeure, meldt dit dan bij info@tvmwerkenadvies.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen je een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. TVM Werk & Advies zal zo snel mogelijk, met als streven binnen vier weken, op je verzoek reageren. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat TVM Werk & Advies zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht. Hoe wij je gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom heeft TVM Werk & Advies passende beveiligingsmaatregelen genomen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@tvmwerkenadvies.nl. TVM Werk & Advies heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tvmwerkenadvies.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen je een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. TVM Werk & Advies zal zo snel mogelijk, met als streven binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Ook kun je TVM Werk & Advies verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kuntje sturen naar:  TVM Werk & Advies, Veembroederhof 273, 1019HD Amsterdam, info@tvmwerkenadvies.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door TVM Werk &  Advies, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.  TVM Werk & Advies kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.  

Meer informatie?

Bel mij terug l Mail mij l Home